Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden worden verstaan onder:

A: Vakantieverblijf: appartement
B: Ondernemer: het bedrijf die het appartement ter beschikking stelt.
C: Gast: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het verblijf aangaat.
D: Medegast: de mede op de overeenkomst aangegeven personen.
E: Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de gast.
F: Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het appartement.
G: Kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van Parkhotel Abcoude.
H: Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het appartement, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf.
I: Annulering: de schriftelijke (of via mail) beëindiging door de gast van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf.

Inhoud overeenkomst.
A: De ondernemer stelt voor afgesproken periode, dus niet voor permanente bewoning, aan de gast het appartement ter beschikking voor een overeengekomen periode en overeengekomen prijs.
B: De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de gast te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de gast bekend.
C: Indien informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de gast het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
D: De gast heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mede gasten en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

Duur en afloop van de overeenkomst.
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Prijs en prijswijziging.
A: De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
B: Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring, aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van kosten en/of heffingen, die direct op het appartement of de gast betrekking hebben, kunnen deze aan de gast worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Betalingsvoorwaarden
A: De gast dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
B: Indien de gast, ondanks voorafgaande schriftelijke (via mail) aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 2 weken niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
C: Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de gast de toegang tot het appartement te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
D: De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling komen ten laste van de gast. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering betaalt de gast een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
– bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum, kosteloos
– bij annulering binnen 3 weken voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs
– bij annulering binnen 2 weken voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs
– bij annulering binnen 1 week voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs

Gebruik door derden.
A: Gebruik door derden van het appartement is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
B: Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Voortijdig vertrek van de recreant.
De gast is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.
A: De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
Indien de gast, medegasten(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

Indien de gast, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mede gasten en/of derden bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het hotel bederft;

Indien de gast, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het appartement in strijd met de bestemming van het hotel handelt.
B: Na opzegging dient de gast ervoor te zorgen dat het appartement is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur.
C: De gast blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen. De borg wordt bij ontruiming ingehouden.

Aansprakelijkheid
A: De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade in het hotel, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
B: De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van overmacht.
C: De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in nutsvoorzieningen. Wel zal hij er al het mogelijke aan doen om storingen te voorkomen.

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.